en

News

  • Save this on Delicious
  • Buffer
Polskie przygotowanie do przystąpienia do Unii na wszystkich szczeblach jest bardzo słabe, nadal bardzo mało wiemy o Unii. Zmienią się przepisy prawne, zaczną obowiązywać zmienione zasady w życiu społecznym i gospodarczym, na każdym szczeblu wzrośnie konkurencja, zdecydowanie inaczej będziemy musieli spojrzeć na kwestie np. równouprawnienia płci, obecności w naszym państwie obywateli innych państw, ich życia, pracy i praw na naszych wspólnotach lokalnych.

Premier Rządu Leszek Miller zapowiadał, że będzie rzetelnie informował społeczeństwo o procesie integracji Polski z Unią Europejską. W tym celu powołano Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Centrum Informacji Europejskiej (CIE), Regionalne Centra Informacji Europejskiej (RCIE), stworzono wiele programów edukacyjnych. Społeczeństwo polskie potrzebuje świadomości, że wiedza na temat przystąpienia do UE jest dostępna, chce wiedzieć co stanie się po wejściu Polski do Unii. Dlatego też rozpowszechniana informacja musi być rzetelna i prawdziwa, winna tworzyć tożsamość Polaka - Europejczyka i propagować życie nie w okopach ksenofobii ale w „okopach” kultury otwartej. Pomimo szeroko komentowanego niedoinformowania społeczeństwa polskiego, nie uważa się, by istniało poważne niebezpieczeństwo przegrania referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE. Po pierwsze, nie wskazują na taką możliwość żadne z dotychczasowych badań opinii publicznej. Ostatnie, lutowe badania PBS przeprowadzone dla „Rzeczpospolitej” wykazały, że aż 70 proc. Badanych deklaruje zamiar udziału w referendum, zaś 71 proc. Spośród nich opowiedziałoby się w głosowaniu za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przeciwko głosowałoby jedynie 20 proc. Potencjalnych uczestników referendum. Według badań „Rz” od grudnia 2001 roku liczba zwolenników integracji zmalała o 3 proc., ale odsetek przeciwników nie zmienił się. Choć w ciągu ostatnich miesięcy zdarzało, że poparcie dla integracji wśród wszystkich badanych (a więc nie tylko wśród tych, którzy chcą głosować w referendum) spadło poniżej 50 proc., to jednak wśród osób deklarujących udział w referendum utrzymuje się ono sporo powyżej 60 proc. Groźba przegrania referendum jest więc niewielka. Po drugie, referendum w sprawie integracji to również test na pro zachodnią orientację polskiego społeczeństwa, wielokrotnie już potwierdzoną w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Po trzecie, sojusznikiem spraw europejskich stali się liczni przedstawiciele hierarchii kościelnej, mający spory wpływ na bardziej eurosceptyczną część społeczeństwa, czyli mieszkańców wsi i małych miast. Podejmowane przez rząd i pozarządowe środowiska pro europejskie, takie jak pismo „Unia & Polska”, próby budowania szerokiego konsensusu politycznego na rzecz integracji, połączone z intensywną kampanią informacyjną powinny wystarczyć do wygrania referendum. Wydaje się jednak, że sprawa referendum odwraca uwagę opinii publicznej od kwestii dużo ważniejszej dla sukcesu Polski w Unii Europejskiej, to znaczy przygotowania Polaków do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego i posługiwania się instrumentami, które na tym rynku funkcjonują. To właśnie nieumiejętność określenia własnej pozycji oraz perspektyw zawodowej i życiowej w warunkach wspólnego rynku budzi lęk, który zaowocować może głosowaniem przeciw referendum. Tego lęku nie zredukuje kampania reklamowa ani rozrzucanie ulotek w urzędach pocztowych. Lęk ten - w wielu przypadkach uzasadniony - zredukować może jedynie uzupełnienie programu informacyjnego programem wsparcia tych grup zawodowych i społecznych, dla których integracja Polski z Unią Europejską jest nie tylko szansą, ale może być również zagrożeniem. Chodzi tu przede wszystkim o właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zdumiewać może bezrefleksyjność elit politycznych zarówno rządowych jak i opozycyjnych, które zdają się nie dostrzegać problemu konieczności informowania i rzeczowej dyskusji ze społeczeństwem. Politycy firmujący w imieniu swych ugrupowań pakt na rzecz integracji, ograniczają swe działania do spotkań przy okrągłych stołach w świetle telewizyjnych reflektorów. Źadne z pro europejskich ugrupowań politycznych nie zobowiązało swych posłów na przykład do wykorzystania biur poselskich do promowania integracji. Dyskusje sejmowe rzadko wykraczają poza pro- lub antyeuropejskie banały. Tymczasem pakt na rzecz integracji niepoparty rzeczową dyskusją (również z jej przeciwnikami) nie spełni swojego zadania. Utwierdzi on jedynie tych, którzy boją się integracji, w przekonaniu, że pakt to zmowa elit przeciwko tym, którzy na integracji w krótkim okresie nie zyskają. Polscy politycy lubią dyskutować o Unii Europejskiej, znacznie mniej jednak mówią o Polakach w Unii i ich szansach na wspólnym europejskim rynku. A przecież to przede wszystkim od naszego przygotowania, w stopniu nie mniejszym niż od wyniku negocjacji, zależy jakość naszego członkostwa. W trudnej sytuacji budżetowej niełatwo jest znaleźć środki niezbędne do przygotowania Polski i Polaków do członkostwa Warto jednak pamiętać, że jeśli sami nie zadbamy o właściwe przygotowanie polskich instytucji i przedsiębiorstw, to istotnie grozi nam członkostwo drugiej kategorii. Instytucje rządowe, samorządowe, organizacje zawodowe i firmy prywatne muszą radykalnie wzmocnić i przyspieszyć swoje przygotowania - zaś rząd powinien lepiej te działania koordynować, chętniej i w bardziej przejrzysty sposób współpracować.

Wysłany przez lidia

25-05-2005 14:32:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·
W ubiegłym roku na polskim rynku sufitów podwieszanych na dobre zadomowił się profil główny Peakform firmy Armstrong. W konkursie “Podłogi i Ściany - Dobry Wybór 2004”, w swojej kategorii Peakform zdobył główną nagrodą. Jurorzy zwrócili uwagę na pozytywne cechy produktu, zgodność z polskimi aprobatami i atestami, oraz wzięli pod uwagę opinie użytkowników. Zwężający się ku górze kształt główki profilu zapewnia łatwiejsze i szybsze cięcie produktu. Charakterystyczny ścieg spajający dwie warstwy blachy nadał mu unikalną siłę i stabilność, a przede wszystkim zredukował podatność na skręcanie. Wykonanie ze stali cynkowanej na gorąco zapewnia ochronę przed korozją konstrukcji instalowanej w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 90%. Dzięki bocznemu łączeniu i rozłączaniu profili (zamek Superlock), są one łatwiejsze w instalacji i demontażu w miejscach trudno dostępnych.

Konstrukcja do sufitów podwieszanych firmy Armstrong jest nieustannie ulepszana. Postęp techniczny i wymagania instalatorów spowodowały, że konstrukcja Peakform uzyskała kilka ulepszeń. Zmieniono kształt główki niektórych profili poprzecznych, zwiększono wysokość niektórych z nich, zmianie uległ zatrzask spinający ze sobą profile główne, zastosowano „podwójne” zawinięcie blachy na krawędzi niektórych profili, ulepszono zatrzask spinający poprzeczki przy konstrukcji typu XL. W związku z wprowadzonymi zmianami przeprowadzono w niezależnym laboratorium (Materialprufungsamt Nordhein Westfalen - MPA NRW - z Dortmundu), serię badań wytrzymałościowych. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką jakość i parametry techniczne konstrukcji Peakform, a w szczególności jej wytrzymałość mechaniczną. W wyniku obliczeń, przeprowadzonych po testach konstrukcji o szerokości stopki 24mm, opracowano tabelę przedstawiającą maksymalny rozstaw wieszaków w zależności od odległości pomiędzy profilami nośnymi i od ciężaru płyt wypełniających. Prezentowane obliczenia dotyczą płyt o wymiarach 600x600mm. Wyniki uzyskano przy założeniu, że maksymalne ugięcie pomiędzy wieszakami nie przekroczy odległości między nimi podzielonej przez 500 lub nie przekroczy 4mm. Zwiększona wytrzymałość konstrukcji Peakform pozwoli instalatorom (a co za tym idzie i inwestorom) na znaczne oszczędności w koszcie sufitu - mniejsza ilość wieszaków i mocowań (kotwy, kołki rozporowe), krótszy czas montażu, co oznacza również niższy koszt robocizny. Podane rozstawy dotyczą wybranych profili poprzecznych. W celu otrzymania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z biurem firmy Armstrong w Warszawie.

Wysłany przez lidia

25-05-2005 14:30:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·
Przykre zdarzenie, jakie miało miejsce kilka dni temu w poznańskim centrum Handlowym King Cross odbiło się już „lekką czkawką” wszystkim producentom sufitów podwieszanych. Wadliwie wykonany montaż i jego nieszczęśliwe skutki wywołały lawinę telefonów zaniepokojonych inwestorów, instalatorów i użytkowników pomieszczeń z sufitami podwieszanymi.

Jako odpowiedź na zaistniałą w branży sufitów podwieszanych sytuację, firma Armstrong przygotowuje właśnie w Poznaniu seminarium dla instalatorów. Będzie ono poświęcone między innymi tematom konstrukcji sufitów podwieszanych i ich prawidłowemu montażowi. Fundamentem, na którym opiera się konstrukcja sufitu podwieszanego są profile. W sufitach Armstrong noszą one nazwę Peakform. Profil otrzymał polską Aprobatę Techniczną (AT-15-5660/2003), a jego nowatorskie cechy potwierdziła otrzymana w zeszłym roku główna nagrodą w konkursie “Podłogi i Ściany - Dobry Wybór 2004” oraz badania wytrzymałościowe przeprowadzone w laboratorium Materialprufungsamt Nordhein Westfalen - MPA NRW z Dortmundu. Wśród poruszanych zagadnień, na seminarium znajdą się również informacje na temat bezpłatnego programu kalkulacyjnego Estimate – służącego do projektowania, kosztorysowania i opracowania dokładnej specyfikacji materiałów potrzebnych do prawidłowego montażu sufitu podwieszanego. Seminarium planowane jest na drugi kwartał roku. Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt z firmą Armstrong

Wysłany przez lidia

25-05-2005 14:29:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·
European Social Charter (zwana także Socjalną Kartą Turyńską) została uchwalona 18 października 1961 roku w Turynie. EKS obowiązuje od 26 lutego 1965 r. Jest ona odpowiednikiem Europejskiej Konwencji dotyczącej Praw Człowieka z 1950 roku w zakresie praw ekonomicznych i społecznych. Karta jest dokumentem zamkniętym - dostępnym tylko dla sygnatariuszy krajów członkowskich.

Została uchwalona dla podnoszenia poziomu życia i popierania dobrobytu społecznego, zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej, za pomocą odpowiednich instytucji i działań. Europejska Karta Socjalna zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Państwo ratyfikując Kartę nie jest zobligowane do realizowania wszystkich jej postanowień. Według artykułu 20, ust.1b wystarczające jest zagwarantowanie pięciu z siedmiu praw tzw. "obowiązującego jądra" - "compulsory nucleus": prawa do pracy, do tworzenia związków zawodowych, do układów zbiorowych, do zabezpieczenia socjalnego, do pomocy medycznej i socjalnej, prawa rodziny do ochrony oraz prawa zabezpieczenia pracowników - imigrantów do ochrony. Ogólnie, państwo sygnatariusz musi zaakceptować przynajmniej 10 artykułów Konwencji. Karta nie jest uznana za samo-egzekwującą się i nie może być bezpośrednio stosowana przez sądy krajowe. W procesie stosowania praw w niej opisanych pełni rolę posiłkową. Karta nie opiera się na żadnym mechanizmie prawnym, który wprowadzałby ją w życie. Ponieważ jednak określone kraje podpisały Kartę, musi istnieć organ kontrolujący realizację podjętych zobowiązań. Istnieją cztery takie organy; dwa z nich to organy Rady Europy: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz Komitet Ministrów. Oprócz tego kontrolę sprawuje Komitet Niezależnych Ekspertów oraz Komitet Rządowy. Karta wymaga by przedstawiano coroczny raport dotyczący stosowania jej postanowień w krajach, które zobowiązały się przestrzegać ustaleń przyjętych artykułów.
Żródło: www.ukie.gov.pl
Żródło: www.infonews.pl

Wysłany przez lidia

25-05-2005 14:16:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·
Zatrudnienie: Standardy socjalne Unii Europejskiej Standardy socjalne Wspólnoty Europejskiej przez długi czas stanowiły przede wszystkim uzupełnienie regulacji dotyczących integracji gospodarczej państw członkowskich. Akty prawne, określające minimalne standardy socjalne we Wspólnocie Europejskiej, rozrosły się jednak na tyle, że mówi się nawet o europejskim prawie pracy jako odrębnej dziedzinie prawa wspólnotowego.

Zatrudnienie: Standardy socjalne Unii Europejskiej Standardy socjalne Wspólnoty Europejskiej przez długi czas stanowiły przede wszystkim uzupełnienie regulacji dotyczących integracji gospodarczej państw członkowskich. Akty prawne, określające minimalne standardy socjalne we Wspólnocie Europejskiej, rozrosły się jednak na tyle, że mówi się nawet o europejskim prawie pracy jako odrębnej dziedzinie prawa wspólnotowego. Wśród regulacji socjalnych wyróżnia się pięć podstawowych grup przepisów: - regulacje dotyczące swobodnego przemieszczania się pracowników; - regulacje o równości traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia; - przepisy dotyczące społecznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw; - regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony pracowników; - regulacje o dialogu społecznym oraz o zasadach konsultowania pracowników. Liczbę aktów prawnych określających standardy socjalne w UE szacuje się na około 10 rozporządzeń oraz około 60 dyrektyw. Przewaga liczebna dyrektyw nad rozporządzeniami świadczy o tym, że widoczna jest raczej tendencja do harmonizacji standardów socjalnych, a nie ich ujednolicania. Zasadę ujednolicania przyjęto głównie w odniesieniu do najważniejszych kwestii związanych ze swobodą przemieszczania się pracowników (Rozporządzenie nr 1612/68) oraz zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie nr 1408/71). Zasadę harmonizacji stosuje się natomiast do standardów socjalnych dotyczących m.in: - niedyskryminacji (dyrektywa nr 75/117, o jednakowym wynagradzaniu kobiet i mężczyzn dyrektywa nr 76/207 o jednakowych warunkach zatrudniania kobiet i mężczyzn, dyrektywa - nr 79/7/ równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych), - czasu pracy i urlopów (dyrektywa nr 93/104 dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy), - bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa nr 89/391 dotycząca realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników), - niewypłacalności pracowników (dyrektywa nr 80/987 dotycząca ochrony roszczeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy).
Żródło: www.ukie.gov.pl
Żródło: www.unia-europejska.org.pl

Wysłany przez lidia

25-05-2005 14:15:00 · Is Active: Yes · Is Approved: Yes ·
  • Save this on Delicious
  • Buffer

News

Coarse words and new thinking

As is often pointed out, coarse or profane language usually represents an outburst of emotion, not careful reason. The president of the United States recently used coarse language while discussing im

Spy suspect s arrest: What motivates turncoats?

Recommended: How much do you know about China? As for geopolitics, the US is now aware that China has developed a full spectrum intelligence capability. “I don’t think this should be seen as someth

The U.S. Has Cut Half of Its Aid to Palestinian Refugees Pending U.N. Reform

The U.S. is the largest donor to the agency that supports millions of Palestinian refugees

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Science Says: That Michigan meteor could have been meatier

Despite tragic blaze, New York s fire fatalities are sharply down

Just one year ago, New York City officials were celebrating the lowest number of fire fatalities the city had ever seen in over 100 years. It was the largest number of fatalities in a single fire in

States make headway on opioid abuse

In Massachusetts and Rhode Island partial year estimates for 2017 show drops of 10 percent and 9 percent respectively in overdose deaths. Massachusetts was the first of what are now many states that

Watch today’s SpaceX launch live right here at 12:30 PM

SpaceX might have some seriously grand plans for the near future of its rocket program, but until the world s most powerful rocket is ready to head skyward, it s business as usual at the commercial

Palatine boy scouts send science experiment into space via SpaceX rocket

A SpaceX rocket that launched Monday toward the International Space Station is carrying an experiment from a boy scouts troop in Palatine.

Adsense

Loading...
Oxwall: 1.8.4 (10800) Page: 0.086s | 2.00 MBMB Request: NEWS_CTRL_News::index Components: 16 Events: 193 Database: 87qrs | 0.025s CLEAR CACHE